Contact? Mail me via ej@dehaanmac.nl of bel me op telefoonnummer 06 10381072

Werkgebieden

Maatschappelijk vastgoed

Goed onderdak verzorgen voor onderwijs, sociale- en culturele activiteiten of welke andere “algemene” voorziening ook kent vele facetten. Op dit terrein heb ik brede inhoudelijke ervaring. Het opstellen van accommodatiebeleid, het samen met het onderwijs maken van een strategische huisvestingsplan, het begeleiden van burgerinitiatieven voor een MFA en nog veel meer. Van conceptuele fase tot het opstellen van businessplannen en exploitaties.

Herstructurering

Soms past een stukje van de puzzel in onze omgeving simpelweg niet meer. Ik help u graag dit passende stukje te maken en laat het daarbij niet na om ook de omliggende stukjes erbij te betrekken. Gaat het bijvoorbeeld om de herstructurering van een bedrijventerrein, een woonwijk of centrum of een “postzegellocatie” dan bent u bij mij aan het juiste adres. Van conceptuitwerking tot ontwikkelstrategie. Van procedures tot realisatie. Met juist die brede expertise kan ik u ondersteunen bij allerlei herstructurering-vraagstukken.

Dorps- en stadscentra

Van huiskamer tot levendig economische centrum. Plekken waar mensen bij elkaar komen hebben vele verschillende functies en vormen. Wat ze gemeen hebben is dat ze het kloppend hart van een gemeenschap vormen. In een constant veranderende omgeving is het zaak om deze functie te behouden of te veranderen naar een gewenste situatie. Daar zit vaak de angel van het probleem. Visievorming en hoe het einddoel behalen dat is waar ik u mee kan helpen. Van visie tot concrete inrichtingsplannen. Van ontwikkelstrategie tot het faciliteren of organiseren van initiatieven waarbij verschillende stakeholders betrokken zijn. Van bestuur, ondernemers tot burgers.

Begeleiding (burger) initatieven

Zowel samenleving als de overheid veranderen. Burgerparticipatie, inwoners-initiatieven en de participatieladder zijn slechts een paar termen die hier bij passen. De “onervaren” inwoner moet samen met de “professionele” overheid een weg zien te vinden die deze initiatieven echt tot realisatie brengt. Dat vergt inlevingsvermogen van en in beide kanten. Dat vraagt om een combinatie van meedenken, sturen en tegelijkertijd loslaten in vertrouwen: de regierol van de gemeente. Als begeleider vanuit de gemeente bij initiatieven en zelf initiatiefnemer ken ik deze wereld van alle kanten. Continue praktijkervaring heb ik door mijn raadslidmaatschap in regiegemeente Lochem Ondersteund met een flinke dosis inhoudelijke expertise, help ik u graag bij het op gang brengen, houden en realiseren van initiatieven.  Elk waardevol idee is er één die niet genegeerd mag worden.

Gebiedsontwikkeling

Gebiedsontwikkeling in de volle breedte van de definitie. Of het nu gaat om wonen, werken of recreëren. In mijn visie staat het voor; een integrale ontwikkeling waar, ongeacht de beoogde ontwikkeling, aanbod, gerichte doelstelling en vraaggerichte aanleidingen in harmonie leiden tot een toekomstbestendig invulling. Als projectmanager en/of -adviseur zorg ik dat het gehele proces op inhoud, van initiatief tot realisatie in goede banen geleid wordt. Van procedure tot inrichtingsplan en van contracteren tot projectorganisatie.

Infrastructuur

Infrastructuur is onlosmakelijke verbonden met ruimtelijke structuren en het goed functioneren van onze maatschappij, economie en leefomgeving. Daarbij ligt mij focus op de conceptuele en initiatief fase van grote weginfra maar vooral bij de lokale gemeentelijke weginfrastructuur. Niet als verkeerskundige maar wel als de projectleider voor een herinrichtingsopgave, of ter bevordering van bereikbaarheid en veiligheid van stads- en dorpscentra, woonwijken en bedrijventerreinen. Kortom daar waar een interactie is met onze bebouwde direct omliggende leefomgeving. De kennis van mijn overige werkterreinen pas ik daarbij integraal toe om u te helpen bij infrastructurele vraagstukken.

Haalbaarheidsvraagstukken

De vraag of realisatie van een plan mogelijk es staat centraal. Of het nu gaat om vastgoed of een ruimtelijke ontwikkeling is maakt niet uit. Staan investeringen in verhouding tot de opbrengsten? Daarbij richt ik me zowel op de financiële, maatschappelijke en politieke kosten en baten kant. U ontvangt een transparant document, voorzien van motivaties, dat de bevindingen weergeeft. Maar ook met aanbevelingen hoe het beter of anders kan. Inclusief een risico analyse en een eventueel plan van aanpak voor het vervolg. Dat ik, om u bij haalbaarheidsvraagstukken te helpen, vooral ook gebruik maak van de ervaringen op mijn andere werkgebieden spreekt voor zich.

Samenwerking, samenwerkingsverbanden

Samen staan we sterker. Een open deur maar oh zo waar. Geen enkele van mijn andere werkgebieden waar ik actief ben kan zonder enige vorm van samenwerking. Daar ligt een belangrijke kern van mijn aanpak. Maar ook kan het creëren van een samenwerking een projectdoel op zich zelf zijn. Daar help ik u graag bij. Voor het verbinden van partijen met uiteenlopende belangen is immers altijd wel een oplossing te vinden. Mijn credo “kan niet bestaat niet” is hier dan ook misschien wel het beste op zijn plaats. Kennis en kunde van inhoud maar ook belangen van marktpartijen, maatschappelijke organisaties, marktpartijen enz enz maakt het mogelijk om met een inlevingsvermogen die verbindingen te zoeken. Bij voorkeur structureel maar waar nodig ook op het niveau van een incidentele strategische samenwerking.